Våra försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Nedanstående villkor gäller såvida ej annat skriftligen avtalats

1. Avtals ingående säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt beställningserkännande (orderbekräftelse)

2. Leveranstid

Anges leveranstid såsom viss tidsrymd skall den den senastes av följande tidpunkter

a)     dagen för avtalets slutande

b)     dagen då säljaren erhåller meddelande om att giltig export- eller importlicens utställs om
sådan är erfordras för avtalets fullgörande.

c)     Dagen då säljaren mottager sådan i avtalet föreskriven betalning som skall erläggas innan leverans påbörjas.

Leverans anses ha skett i rätt tid om godset inom leveransdagen antingen avsänts från säljaren eller i förekommande fall hans leverantör eller anmälts färdigt för avsändning eller besiktning.

3. Successiv leverans

Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning. Sålunda har köparen inte rätt att vid försening av delleveranser eller feleller brist i delleveranshäva avtalet i övrigt. Om leverans uppskjuts till följd av omständighet som anges i punkt 12 ager säljarenuppskjuta följande leveranser i motsvarande mån.

4. Försening

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller mottagandet av godset skall den andra parten underrättas därom utan dröjsmål. Om köparen blir i dröjsmålmed mottagandet övergår faran för godst på köparenvid den avtalade tiden för leverans.

Medför försening väsentlig olägenhet äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen häva avtalet såvitt avser försenat gods. Om köparensdröjsmål med mottagandet föranleder att säljaren häver avtalet är säljaren berättigad till skadestånd.

Säljaren är inte skadeståndsskyldig vid skada på grund av försening.

5. Fel och brist i godset

I beställningserkännande angiven kvantitetmå över- eller underskridas med 10%.

Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall det – om part så önskaroch det är praktiskt möjligt – utbytas mot mot felfritteller bristen fyllas. Avhjälpes inte felet eller fylles inte bristen inom skälig tid äger köparen rätt till sådant avdragå köpeskillingen, svarar mot felet elller bristen, eller att häva avtalet.

Vid fel har köparen dock hävningsrätt endast om felet ej är ringa.

Säljaren är inte skadeståndsskyldig vid skada på grund av fel eller brist. Göra köparen gällande att fel finnes i godsethar köparen att själv ombesörjar transport av godset till säljaren för besiktning.

6. Reklamation

Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt eler bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommanderätt på grund av felet eller bristen. I fråga om fel eller brist som uppkommit till följd av transport och som kan konstateras utan svårighet, åligger det dock köparen vid äventyr som angivits ovan att genast efter mottagandetskriftligen underrätta vederbörande transportör eller säljaren om felet eller bristen.

7. Transport

Transport kan ske på säljarens eller köparens räkning, dock bär köparen risken för godset även vid fraktfri leverans. Faran för godset övergår från säljaren till köparen när det omhändertagits för transport av köparen eller självständig fraktförare. Transportförsäkring tages icke av säljaren.

8. Produktionsinformation och produktansvar

Säljaren svarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskap hos godset.

Bearbetning av säljarens produkter sker på köparens risk. All användningsteknisk rådgivning från säljaren är utan förbindelse och befriar inte köparen från skyldigheten att själv pröva huruvida varorna är lämpade fördet ändamål han avsett. Köparen svarar för eventuella skyddsrättigheter tillkommande tredje part.

9. Prisjustering

Har bestämt pris avtalats och införes efter avtalets slutande för godset export-eller importavgift, tull, skatt vid export, import och leveranseller annan liknande pålaga eller sker ändring härav skall, om pålagansinförande eller ändringinte beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.

Priset för vara från utländsk leverantör är baserat på de svenska affärsbankernas växelkurs vid offerttillfället. Sker leverans av gods från utländsk leverantör belägen inom EMU-området och uttryckspriset i en för leverantören nationell valuta baseras offererat pris på en omräkningskurs för Euron, s.k. triangulering. Om växelkursen före betalningsdagen skulle ändras, är säljarenberättigad till efterdebitering med belopp motsvarande den höjning i priset, som föranleddes, av ändringen i växelkursen.

10. Mervärdesskatt

Köpeskillingen innefattar inte mervärdesskatt.

11. Betalningsvillkor

Betalning skall erläggas senast den förfallodag som anges på fakturan. Därefter debiteras dröjsmålsränta.

12. Insolvens

Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullfölja siin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att krävaatt godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

13. Befrielsegrunder

Skulle till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, säljarens möjlighet att fullgöra respektive köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras är säljaren respektive köparen om omständigheteninte bort beaktas vid köpets avslutande och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständighetens menliga inverkan –  berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningar av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga fyra månader, äger vardera partenrätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle skett under tiden i fråga.Detta gäller även om sådan omständighet, som avses ovan inträffar efter avtalad leveranstid. Part, som villbegagna sig av rättighet som ovan sagts, skall utan uppskov, skriftligen underätta den andra parten härom.

Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning, helt eller delvis, av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

14. Varumärke

Flera produkter ar varumärkesskyddade. Om dessa produkter bearbetas får varumärket icke begagnas utan skriftligt medgivande från varumärkesinnehavaren.

15. Tvist

Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av skiljeman i Stockholm och enligt svensk rätt. Säljaren har dock rätt att vid Stockholms Tingsrätt anhängiggöra talan så vitt gäller bristande betalning från köparens sida.